INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO HOSTY CHATA PRIM, Deštné v Orlických horách 221, 571 91 Deštné v Orlických horách „GDPR“

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: „GDPR”) pro ubytovací zařízení Chata Prim, deštné v Orlických horách je H.A.N.S. stavby, a.s., IČ: 271 24 355, DIČ: CZ 271 24 355, se sídlem Holušická 2253/1, 148 00 Praha zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 69157.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s provozem ubytovacího zařízení. Tímto pověřencem je paní Renata Divoká, e-mail: divoka[@]hans.cz, tel: +420 777482390
 3. Kontaktní email správce: info[@]hans.cz

 

II. PRÁVNÍ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 1. Plnění povinností ze smlouvy o ubytování uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. plnění povinností uložených správci zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování cizinců,
 3. eventuálně plnění povinností uložených správci zákonem zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování tuzemských hostů, jejichž ubytování podléhá místnímu poplatku (např. lázeňský, rekreační, z ubytovací kapacity).

 

III. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. Vyřízení Vaší poptávky ubytování a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (tj. ze smlouvy o ubytování); při objednávce ubytování jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, počet ubytovaných osob, počátek a konec ubytování), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, nebo
 2. v případě splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování) nebo
 3. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, datum narození, datum zahájení a ukončení pobytu) je správci uložena povinnost evidovat tyto Vaše osobní údaje a s těmito nakládat v mezích stanovených těmito právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto údajů Vám nemůže být poskytnuta ubytovací služba.

 

IV. DOBA UCHOVÁNÍ
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Nebo
 2. Po dobu uloženou mu obecně závaznými právními předpisy nebo
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Příjemci osobních údajů jsou objednatelé ubytování a dále osoby podílející se na poskytnutí služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, příslušné správní orgány a účetní.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních  údajů.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Správce je oprávněn tyto pravidelně aktualizovat. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách www.primdestne.cz
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 1. 2022

 

Za H.A.N.S. stavby, a.s.
Ing. arch. Jan Jarolímek, místopředseda představenstva